Categoriau

Cylchlythyr

celf

Telerau ac Amodau


Y wefan, Shwl Di Mwl a chi

Gweithredir y wefan www.shwldimwl.com gan Shwl Di Mwl ac mae unrhyw gyfeiriadau atom ´ni´ ac ´ein´ yn cyfeirio at Shwl Di Mwl. Mae unrhyw gyfeiriadau atoch ´chi´ neu ´eich´ yn cyfeirio at y person sy´n archebu o’r wefan.


Ein enw yw Shwl Di Mwl a chyfeiriad y prif leoliad busnes yw:

Sarnau, Llanboidy, Hen Dy Gwyn, Sir Gaerfyrddin, SA34 0EX

E-bost: sales@shwldimwl.com   Rhif ffôn:  01654 767475

Mae Shwl Di Mwlyn fusnes preifat.

Mae´r prisiau ar y wefan yn gywir ac yn cynnwys TAW ar y gyfradd gyfredol. Cedwir yr hawl i godi prisiau.

Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod pob disgrifiad, llun a manylion cynnyrch yn gywir. Cedwir yr hawl i newid manylion y cynnyrch yn ddirybudd

ARCHEBU

Wrth wneud archeb gyda Shwl Di Mwl, rydych yn ymrwymo i fod wedi darllen, deall a chytuno â´r telerau ac amodau. Os ydych yn anhapus gydag unrhyw elfen o´r telerau, cysylltwch ag un o´n tîm cyn gwneud archeb drwy ffonio 01994 448 626, e–bostio sales@shwldimwl.com neu drwy’r post at y cyfeiriad uchod).

Wrth archebu nwyddau ar y wefan yma rydych chi´n cynnig prynu´r nwyddau a nodir yn eich archeb i Shwl Di Mwl, yn unol â´r telerau ac amodau a ddisgrifir yn eich archeb.  Byddwn ni´n eich cydnabod ar ôl derbyn eich archeb ond ni fydd hyn yn cadarnhau ein bod yn derbyn eich cais i brynu´r nwyddau. Bydd cytundeb am werthiant y nwyddau rhyngoch chi a Shwl Di Mwl yn dod i rym ar ôl i´r archeb gael ei dderbyn, ei brosesu a´i anfon atoch.

Gall y nwyddau sydd ar gael a´u prisiau newid yn ddirybudd.

TALIADAU & A THRETHI

Derbyniwn daliadau ar–lein mewn amgylchedd diogel. . Dangosir pob gwerthiant mewn punnoedd sterling (£). Gallwch dalu ar-lein yn ein man talu diogel. 

 

Defnyddir PayPal sef cwmni cydnabyddedig i brosesu taliadau.  Gallwch gysylltu a ni ar y ffon i dalu'n uniongyrchol neu ddanfon siec at ein cyfeiriad cyswllt.

 

PayPal fydd yn gyfrifol am ddiogelu eich taliad ar-lein.


Mae pob pris a ddyfynnwyd ar y wefan yma yn gywir ar adeg ei chyhoeddi ac mewn punnoedd sterling (£), a lle bo´n briodol yn cynnwys Treth Gwerthiant a TAW y DU.

 

EICH HAWL I GANSLO

Fel arfer, cewch ganslo eich archeb am unrhyw reswm cyn i´r nwyddau gael eu postio. Os byddwch yn canslo´r cytundeb yn ystod yr amser yma, fe ad–dalwn unrhyw daliad a wnaethoch o fewn 14 diwrnod. Mae gennych gawl i ganslo eich archeb hyd at 14 diwrnod ar ôl derbyn eich nwyddau, a rhoddir ad–daliad llawn.

POLISI AD–DALU/DYCHWELYD NWYDDAU

Mae Shwl Di Mwl yn gobeithio y byddwch chi´n hapus gyda´ch nwyddau, ond gallwn gyfnewid eich eitem neu gynnig ad–daliad os nad ydynt yn eich plesio.  Gofynnir i chi ddychwelyd eitemau cyn pen 14 diwrnod o´u derbyn. Dychwelwch eitemau i´r cyfeiriad canlynol: Sarnau, Llanboidy, Hen Dy Gwyn, Sir Gaerfyrddin, SA34 0EX.


AMODAU

Gofynnir i chi ddychwelyd eitemau cyn pen 14 diwrnod o´u derbyn, heb eu defnyddio/gwisgo a gyda´r tagiau a´r pecyn gwreiddiol yn gyflawn. Gellir lawrlwytho ffurflen o´r wefan neu gallwn e–bostio ffurflen dychwelyd nwyddau atoch chi. Cwblhewch ac amgáu´r ffurflen wrth eu hanfon yn ôl a chofiwch nodi´r rheswm dros eich anfodlonrwydd.

 

Cadwn yr hawl i wrthod unrhyw eitemau sydd ddim yn cydymffurfio â’r telerau uchod. 


NWYDDAU WEDI´U DIFRODI

Os bydd eich nwyddau wedi´u difrodi a/neu´n ddiffygiol, cysylltwch â ni ar unwaith ar 01994448626 neu e–bostiwch sales@shwldimwl.com


POSTIO

Yn anffodus, ni allwn dalu am y tâl postio os byddwch chi´n dychwelyd eitemau atom. Argymhellwn eich bod yn defnyddio cludiant cofrestredig wedi´i yswirio ac yn cadw´r dderbynneb.  Ni fyddwn yn atebol am nwyddau a gollir ac a ddifrodir wrth gael eu cludo. 
Ni fyddwn yn gyfrifol am daliadau llog a wneir gan gwmni eich cerdyn credyd cyn bod yr arian am nwyddau sydd wedi´u dychwelyd wedi´i ad–dalu i chi.

CWMNïAU CLUDO

I´ch helpu i ddychwelyd nwyddau, rydym ni´n defnyddio´r cwmnïau cludo canlynol: Y Post Brenhinol a Parcel Force.

Os hoffech siarad â ni am nwyddau i´w dychwelyd, cysylltwch ar 01994 448 626, neu e–bostiwch sales@shwldimwl.com

 


Basged Siopa  

(gwag)

Cludiant £0.00
Cyfanswm £0.00

Basged Siopa Prynu

PayPal